anar a la pàgina de la Coordinadora Gai-Lesbiana Castellano versión en castellano
English English Version
    
 
Recursos i serveis per a persones amb diversos graus de discapacitat
 
    
  

Continguts:

· Centres d'Atenció a Disminuïts (CAD)

· La Qualificació del grau de disminució

· Serveis de suport per a la integració laboral de persones amb discapacitat física

· Prestacions econòmiques i exempcions

· Transport

· Telèfons i altres adreces d’interès

(Informació recopilada al juliol de 2001 per la Fundació Institut Guttman i facilitada pel Departament de Benestar i Família al febrer de 2002)


CENTRES D'ATENCIÓ A DISMINUÏTS (CAD)


L'atenció individualitzada a les persones disminuïdes té per objecte donar resposta a les necessitats i demandes d'aquelles persones que pateixen una deficiència, discapacitat o disminució de tipus físic, psíquic (deficiència mental o malaltia mental) o sensorial. Aquesta atenció individualitzada es realitza a Catalunya, mitjançant la xarxa de Centres d'Atenció a Disminuïts (CAD), atenent al criteri d'àmbit territorial, edat i tipus de discapacitat. La persona disminuïda pot sol·licitar del CAD els següents serveis:

- Informació i orientació sobre la situació de discapacitat.

- Valoració de la discapacitat i expedició del certificat corresponent, així com, segons els casos, certificar la necessitat de comptar amb: persona per a assistència. habitatge adaptat. acompanyant per a transport. barem de mobilitat reduïda.

- Orientació socio-laboral i professional.


XARXA DE CENTRES D'ATENCIÓ A DISMINUÏTS A CATALUNYA.

CAD BADAL Adreça: c/ Badal, 102, 08014 Barcelona. Telèfon: 93 331 21 62
Zona d'influència: Barcelona ciutat, districtes municipals del 1 al 10. Municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, Comarques del Vallès Oriental. Garraf, Baix Llobregat, Osona, Anoia i Alt Penedès.
Àmbit d'actuació: Adults.
Informació, orientació i valoració de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials.

CAD BADALONA Adreça: Av. Marquès de Montroig, 58-62, 08902 Badalona. Telèfon: 93 387 41 08

CAD TERRASSA Adreça: Prat de la Riba, 30-32, 08222 Terrassa. Telèfon: 93 785 83 00

CAD GIRONA Adreça: Emili Graït, 2, 17001 Girona. Telèfon: 972 48 60 60

CAD LLEIDA Adreça: Av. Segre, 5, 25007 Lleida. Telèfon: 973 24 41 00

CAD TARRAGONA Adreça: Av. Andorra, 9, baixos, 43002 Tarragona. Telèfon: 977 21 34 71

COM TRAMITAR EL GRAU DE DISMINUCIÓ.

- La qualificació només s'atorga a aquells afectats la disminució dels quals superi el 33% del barem establert per la normativa.

- Cal recollir i presentar l'imprès de sol·licitud corresponent al Centre d’Atenció a Disminuïts (CAD) de l'ICASS, o a les oficines de Benestar Social, adjuntant una fotocòpia del DNI de l'interessat i, si escau, el de la persona que el representi.

- El CAD envia una carta al sol·licitant, citant-lo per valorar el grau de disminució, expressat en percentatge.

- La notificació original l’ha de conservar l'interessat. En cas que resulti necessari per a la realització d'algun tràmit, se’n lliurarà una fotocòpia.

- En cas de pèrdua, es pot sol·licitar un duplicat al CAD corresponent. Si per millorança o agreujament es necessita una actualització del grau de discapacitat, se sol·licitarà una revisió mitjançant un imprès específic facilitat pel CAD i/o per les oficines de Benestar Social.


LA QUALIFICACIÓ DEL GRAU DE DISMINUCIÓ


La qualificació del grau de disminució és determinada pels CAD, els quals emeten un Certificat de Valoració del grau de disminució, document necessari per a realitzar els següents tràmits:

1. Exempcions de diversos impostos.
1.1.Reducció de l'impost de successions.
1.2. Exempció de l'impost de primera matriculació (13%) definitiva dels vehicles automòbils matriculats a nom de persones amb disminució (oficialment reconeguda).
1.3. Exempció de l'impost de circulació en els vehicles conduïts per la persona amb discapacitat i que no superin els 14 o 17CV de potència fiscal, segons el percentatge de discapacitat.
1.4. Desgravació en l'IRPF (Declaració de la Renda).
1.5. Altres impostos municipals, que poden variar segons cada Ajuntament.

2. Sol·licitud de prestacions econòmiques.
2.1. Prestacions familiars per fill a càrrec.
2.2. Subsidi de mobilitat de la Llei d'Integració Social de Minusvàlids (LISMI).
2.3 Pensions no contributives per invalidesa.
2.4 Programa d’Ajudes d'Atenció Social, no periòdiques, de l'ICASS per a adaptació de l'habitatge, ajudes tècniques, adquisició i adaptació de vehicles, assistència domiciliària...

3. Sol·licitud de plaça en residència assistida i centre ocupacional. S'ha d'efectuar als serveis per a discapacitats físics subvencionats amb fons públics. Sol·licituds: ICASS (IMSERSO en altres comunitats autònomes).

4. Mobilitat. Targeta de permissivitat en l'estacionament d'automòbils. (Es tramita davant l'Ajuntament del lloc de residència).

5. Treball.
5.1 Certificat d'aptitud per optar a l'oferta de places de treball reservades per a minusvàlids, ja sigui en l'empresa privada o en l'Administració Pública.
5.2 Ajudes atorgades per a creació i manteniment de llocs de treball destinats a persones amb discapacitat.

6. Altres tràmits. Per acreditar la situació de discapacitat davant altres organismes i serveis.


SUPORT PER A LA INTEGRACIÓ LABORAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT


Aquests serveis de suport són serveis especialitzats que tenen com a objectiu la integració de les persones amb algun grau de discapacitat en el sistema laboral. La seva actuació s'efectua en els següents àmbits: valoració, informació i orientació professional; promoció de la formació, programes individuals d'animació, seguiment i suport a la integració laboral, assessorament legal...

IMD (EQUIP D'ASSESSORAMENT LABORAL)
Av. Diagonal, 233, (cantonada/ C/ Padilla)
Tel. 93 413 28 39
Barcelona

SERVEI INTEGRACIÓ LABORAL FEDERACIÓ ECOM
Tel. 93 451 55 50
Gran Via, 562, Pral. 2ª
Barcelona

FTC (FUNDACIÓ TALLERS DE CATALUNYA)
Gran Via, 562, Entl.
Tel. 93 451 36 30
Barcelona

FUNDOSA/ (FUNDACIÓ ONZE)
C/Enric Granados, 86-88, 5ª Planta
Tel. 93 238 49 49
Barcelona

FEM
C/ Tamarit, 104, Entl.
93 228 96 99
Barcelona

FECETC
C/ Pere Vergés, 1, Planta ll, Despatx 14 (Hotel d’Entitats) Barri La Pau
Tel. 93 314 00 56
Barcelona

FUNDACIÓ ADECCO PER A LA INTEGRACIÓ LABORAL
C/ Llacuna, 161,
Tel. 485 65 65
www.fundacionadecco.es
Barcelona

WORK POINT (Sra. Olga Alcalá)
C/ Provença, 267-269, Pral.
93 215 05 05
Barcelona

SERVEI INTEGRACIÓ LABORAL DE L’HOSPITALET
C/ Santiago de Compostel·la, 10-12,
Tel. 93 338 40 92
L'Hospitalet de Llobregat

ETT – V2 DISCAPACITAT
C/ Motors, 300-304
Tel. 93 216 29 00
L'Hospitalet de Llobregat

SERVEI INTEGRACIÓ LABORAL – BADALONA
Av. Martí Pujol. 86, 2º
Tel. 93 483 27 67
Badalona

AFEMS
Torrent Santa Anna, 14
Tel. 93 752 26 97
Premià de Dalt

SERVEI INTEGRACIÓ LABORAL
Ronda O’Donnell, 94 (Edifici de les Esmandies)
Tel. 93 758 21 31
Mataró

SERVEI INTEGRACIÓ LABORAL JOAN GARCÍA PRIETO
Comarca del Baix Llobregat i Garraf
C/ Francesc Layret,15, (Pol. Industrial El Pla)
Tel. 93 668 48 12

Molins de Rei Dimarts, Paloma García (Tècnica en Orientació) Tel. 93 815 80 42 Vilanova

SERVEI INTEGRACIÓ LABORAL - FEDERACIÓ ECOM Comarca de l'Alt Penedès i Garraf
Plaça de la Verema, 1,
Tel. 93 818 06 54
Vilafranca del Penedès

SERVEI INTEGRACIÓ LABORAL MIFAS
C/ Empúries/, 31
Tel. 972 23 45 02
Girona

SUPORT AL TREBALL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT TRESC
C/ Bisbe Lorenzana, 44 bis, 2º 1ª
Tel. 972 41 11 59
Girona

SERVEI INTEGRACIÓ LABORAL – LLEIDA ASPID
C/ Paer Casanova, s/n,
Tel. 973 22 89 80
Lleida

SERVEI INTEGRACIÓ LABORAL TARRACO – FEDERACIÓ ECOM
Passeig General Prim, 6 (Viver d’Empreses Pau Delclós)
Tel. 977 22 85 84
Tarragona


PRESTACIONS ECONÒMIQUES I EXEMPCIONS


Les persones afectades per una discapacitat física poden accedir a prestacions econòmiques i a l'exempció d'alguns impostos, sempre que reuneixin els requisits establerts en cada cas.


PRESTACIONS ECONÒMIQUES PERIÒDIQUES

Les prestacions econòmiques periòdiques vigents són:

a) Contributives. Poden rebre una pensió per incapacitat permanent, aquelles persones que, havent cotitzat a la Seguretat Social, compleixin amb determinats requisits. Es gestiona davant les Adreces provincials o davant les agències de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

b) No contributives (Pensió d'invalidesa no contributiva). Per a aquelles persones majors de 18 anys que no puguin acollir-se a les pensions en la seva modalitat contributiva i que compleixin amb els requisits prescrits. En Centres d'Atenció a persones amb disminució de l’ICASS a Catalunya i de l’IMSERSO en altres comunitats autònomes.


PRESTACIONS ECONÒMIQUES NO PERIÒDIQUES

Tenen la finalitat d'ajudar a resoldre aspectes puntuals. Sempre que es reuneixin els requisits prèviament establerts per accedir-hi.

a) Convocatòria anual del Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb disminució (PUAD), per a assistència domiciliària i/o personal, ajudes tècniques, obtenció o reconversió del permís de conduir, adquisició i adaptació de vehicles, transport...
En Centres d'Atenció a persones amb disminució de l’ICASS a Catalunya i de l’IMSERSO en altres comunitats autònomes.

b) Convocatòria anual del Programa per a l'adaptació o accessibilitat d'habitatges per a persones amb disminució.
En Centres d'Atenció a persones amb disminució de l’ICASS a Catalunya i de l’IMSERSO en altres comunitats autònomes.

c) Ajudes econòmiques a càrrec de la Fundació ONCE, per a necessitats puntuals (habitatges, ajudes tècniques, etc...) sempre que aquestes no estiguin contemplades pels organismes públics corresponents, o bé estant-ho, hagin estat denegades pels organismes públics corresponents, o bé estant-ho, hagin estat denegades o cobertes parcialment pels dits organismes.


EXEMPCIONS

Les persones amb discapacitat poden beneficiar-se de l'exempció o reducció en el pagament d'alguns impostos (IRPF, matriculació de vehicles automòbils, impost de circulació...). Cal disposar de la Qualificació del Grau de Disminució expedit pel departament de Benestar Social i Família, i assessorar-se de la normativa i dels requisits vigents a cada moment.


QUALIFICACIÓ DEL GRAU DE DISMINUCIÓ

Per a accedir a les prestacions i exempcions descrites, cal disposar de la Qualificació del Grau de Disminució. Aquest document, s'obté com ja hem comentat en els Centres d'Atenció per a persones amb Discapacitat (CAD) de l’ICASS, els quals valoren la discapacitat i determinen el grau d'afectació establint-lo en una xifra, que en definitiva és un percentatge. Aquest document, també és requerit per realitzar determinats tràmits (sol·licitud de targeta d'estacionament de vehicles, sol·licitud de plaça en residències per a discapacitats, accés a l'oferta de places de treball reservades...), així com per acreditar la situació de discapacitat davant els diversos organismes que proporcionen serveis. Les persones a les quals se'ls hagi reconegut, mitjançant resolució, el dret a una pensió per incapacitat permanent contributiva, només cal que sol·licitin una homologació de la seva discapacitat en els Centres ja esmentats.


TRANSPORT


A. Transport individual

1. El permís de conduir. Obtenció del permís de conduir.

- Si la discapacitat no invalida les extremitats inferiors i superiors, les persones poden mantenir o, en cas de no tenir-lo, accedir al vigent permís de conduir classe B1, B2, C o D.

Vehicles més recomanats.
- En els casos en els quals resulti afectada la mobilitat de les extremitats inferiors, els vehicles més recomanables, solen ser aquells que només tenen dues portes laterals i que, per tant, disposen de seients anteriors abatibles, cosa que permet introduir la cadira de rodes, personalment i sense gaire esforç.
- També hi ha vehicles que per la seva grandària i característiques permeten conduir o viatjar com a acompanyant, assegut en la pròpia cadira de rodes.
- Si l'agilitat corporal és bastant elevada, poden adaptar-se sense problemes a qualsevol classe de vehicles.

Adaptació del vehicle.
- Els vehicles que hagin de ser adaptats perquè puguin ser conduïts per una persona amb discapacitat, han de passar la ITV.
- En aquests casos cal presentar: permís de circulació, certificat mèdic estès per un Centre Mèdic autoritzat i fitxa tècnica del vehicle, en la qual constin les adaptacions realitzades.

2. Ajudes al transport individual per a persones amb discapacitat. Exempció de l'impost de matriculació.
- Segons consta en la Llei 38/1992, de 28 de desembre, referida a Impostos Especials, estan exempts de l'impost (13%) la primera matriculació definitiva dels automòbils que es matriculin a nom de persones amb discapacitat (oficialment reconeguda).
- Els requisits exigits són: que el vehicle adquirit sigui per al seu ús exclusiu, que no s'efectuï transmissió posterior almenys en 4 anys i que hagi passat la mateixa quantitat d'anys, com a mínim, des de la compra de l'anterior, exceptuant els casos de sinistre total.
- Es tramita a través de la Delegació d'Hisenda que correspongui al contribuent, segons on tingui establert el seu domicili, abans de l'adquisició i matriculació del vehicle.

Exempció de l'Impost de Circulació.
Informació extreta del Full Informatiu núm. 25 de l’Institut Municipal de Disminuïts de l’Ajuntament de Barcelona. El BOE núm. 315 publica la Llei 13/96 de 30 de desembre, sobre Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre Social, que modifica l'article 22, lletra d, referit a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de la Llei 39/88, per la qual es podran acollir a aquesta exempció:

- Els cotxes de minusvàlids als quals es refereix el núm. 20 de l'annex del Reial decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre el Tràfic, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial, i els adaptats per a la seva conducció per persones amb disminució física, sempre que no superin els 14 o 17 cavalls fiscals i pertanyin a persones minusvàlides amb un grau de minusvalidesa inferior al 65 %, o igual o superior al 65%, respectivament.
- Els vehicles amb una potència fiscal inferior a 17 cavalls fiscals destinats a turismes especials per al transport de minusvàlids en cadires de rodes, bé de forma directa o mitjançant la seva prèvia adaptació.
- A aquests efectes es consideren persones amb minusvalidesa aquelles a les quals se'ls hagi reconegut aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%, d'acord amb el barem de la disposició addicional segona de la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen en la Seguretat Social prestacions no contributives.
- Per accedir a aquesta exempció, els interessats han de justificar la destinació del vehicle. Els subjectes passius beneficiaris d'aquesta exempció, només poden gaudir-la en un únic vehicle.
- Els residents a Barcelona ciutat, poden dirigir-se al Registre de la Seu de Districte que els correspon o a l'Ajuntament de Barcelona (entrada per la plaça de Sant Miquel), presentant una instància – segons model – una fotocòpia del Certificat de Disminució i documentació on consti l'adaptació del vehicle.
- Els residents en altres municipis, han de consultar en els seus respectius Ajuntaments.

Estacionament.
Les persones afectades per una disminució que els impedeix la utilització dels mitjans de transport públic, poden accedir a:

- Targeta d'aparcament per a vehicles que transportin persones amb discapacitat.
- Reserves d'estacionament individual.
- Anul·lació de multes d'estacionament (Barcelona ciutat).
- Estacionament gratuït. (Barcelona ciutat).


B. Transport col·lectiu.

1. Públic. Transport Col·lectiu Adaptat.

- Xarxa de transport urbà adaptat de Barcelona (autobusos, metro..) es va ampliant progressivament. Informació CETRAMSA Tel. 93 486 07 52
- Servei públic de transport porta a porta a Barcelona ciutat. Cal la presentació de la Targeta blanca emesa per l'Institut Municipal de Disminuïts. Per a serveis fixos: IMD Tel. 93 413 27 75. Per a serveis esporàdics: CETRAMSA Tel. 93 486 07 52 (cal sol·licitar-ho amb 24 o 48 hores d'antelació).
-Autobusos interurbans: Mollet – Barcelona – Caldes de Montbui, Companyia SAGALÉS Tel. 93 231 27 56. Tres serveis diaris.
- Ferrocarrils: FGC Ferrocarrils de la Generalitat Tel. 93 205 15 15 i 93 302 48 16.

1.1. Targeta Rosa Metropolitana.
La Targeta Rosa Metropolitana és un servei de l'Ajuntament de Barcelona i l'Entitat Metropolitana del Transport, l’objectiu de la qual és facilitar a les persones grans o amb algun grau de discapacitat, que disposen de pocs recursos econòmics, l'accés a la ciutat i a altres poblacions de l'àrea metropolitana, a alguns dels seus serveis i espais d'oci i cultura. Pretén ser un estímul a la participació i a la vida ciutadana.

Avantatges de la Targeta Rosa:
- Viatges gratuïts o a preu molt reduït en la xarxa de metro i autobusos de l'àrea metropolitana de Barcelona.
- Accés gratuït o a preu molt reduït a museus i exposicions municipals.
- Accés gratuït o a preu molt reduït al Parc Zoològic.
- Preu reduït per accedir a instal·lacions esportives municipals.

¿Qui poden accedir a la Targeta Rosa?

Tenen dret a aquesta prestació totes les persones que reuneixin les següents condicions:

- Estar empadronat a Barcelona.
- Tenir més de 62 anys o disposar de la Qualificació del Grau de Disminució.
- Per a la gratuïta, disposar d'uns ingressos totals (sumant pensions, ajudes, rendes, etc.) iguals o inferiors al salari mínim interprofesional. Per a la de tarifa reduïda, els ingressos s’han de situar entre el salari mínim interprofesional i el doble del dit salari.

Sol·licituds: a Barcelona, a la seu del Districte de Barri corresponent. En altres municipis de l'àrea metropolitana, cal dirigir-se al propi ajuntament. Telèfon d'informació 900 700 077.

1.2. Passi Metropolità d'Acompanyant.

Document que acredita els seus posseïdors per utilitzar els serveis del transport públic col·lectiu de l'Entitat Metropolitana de Transport (EMT) amb un acompanyant, sense que aquest últim hagi de pagar el viatge. El titular d'aquest passi és la persona discapacitada i l'acompanyant no té perquè ser sempre el mateix.
- S'ha d'acreditar mitjançant un certificat de l’ICASS, la necessitat d'un acompanyant en els desplaçaments que efectuï en transport col·lectiu públic.
- Es pot demanar l'imprès de sol·licitud per telèfon al 93 223 51 51, extensió 2458.

1.3 Targeta Daurada de RENFE.

Les persones amb discapacitat poden obtenir la Targeta Daurada de RENFE, sempre que puguin justificar mitjançant certificat expedit pels organismes pertinents en cada comunitat autònoma, que tenen un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%. El titular de la targeta té dret a viatjar amb un acompanyant, al qual se li aplicaran els mateixos descomptes en el seu bitllet i que en cap cas podrà viatjar sol, sense acompanyar el titular, quan s'aculli a aquesta oferta.
Mes informació en la web: http://www.renfe.es

2. Privat.

2.1 Microbusos adaptats amb servei porta a porta i taxis per a discapacitats en cadires de rodes.

   
     
què és 900 ROSA?Si dessitgeu més informació o parlar amb algú, podeu trucar al nostre telčfon d'informació gratuďt, el 900ROSA (900 601 601) atčs tots els dies de l'any per voluntaris de la Coordinadora Gai-Lesbiana, de 18 a 21h.
què és TARGETA GL?Aquest servei és possible grŕcies a la TARGETA GL.
Descubreix els seus aventatges! Amb ella si ets seropositiu et convertirŕs en soci de gais positius. També pots col·laborar econňmicament amb nosaltres fent la teva aportació a:
La Caixa 2100-3005-45-2200443283
     
 per a qualsevol suggerčncia o consulta respecte a esta web, si us plau, dirigiu-vos per correu electrňnic a:
webmastergp@gaispositius.org

aquesta web és copyright © coordinadora gai-lesbiana 1995-2003